പൗലോസിന്റെ മിഷനറി യാത്ര – അപോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ മിഷനറി യാത്രയും തന്മൂലം സ്ഥാപിതമായ സഭകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു ലഘു റിപ്പോർട്ട് ആണു് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

This video explains the missionary journey and the experiences of Apostle Paul during his Missionary Journey 1,2 and 3. The intention of this video is to make the viewers familiar with the geographical locations of the churches where Paul preached and ministered

Follow us: